Pitanja i odgovori

PRI IZNAJMLJIVANJU

1. Moe li osim mene i druga osoba upravljati vozilom?
Da. U tom slu?aju potrebno je priloiti potrebna dokumenta prilikom pravljenja Ugovora.

2. Šta ako imam problem sa vozilom?
Trebate kontaktirati deurnu slubu Alanis d.o.o. koja je spremna pruiti punu podršku u svakom trenutku. Sve detalje dobiti ?e te prilikom iznajmljivanja vozila.

3. Koje osobne dokumente moram dati pri iznajmljivanju?
Morate pokazati na uvid vae?u voza?ku dozvolu na svoje ime izdatu u dravi u kojoj imate prebivalište, validnu kreditnu karticu te osobni dokument (li?na karta ili pasoš).

4. Da li postoje ograni?enja što se ti?e starosne dobi?
Da. Ne moete biti mla?i od 21 godinu, te morate posjedovati voza?ku dozvolu izdatu prije najmanje dvije godine.

5. Šta je Ugovor o iznajmljivanju vozila?
Ugovor o iznajmljivanju vozila je formalni Ugovor potpisan od strane Alanis d.o.o. i korisnika vozila. Alanis d.o.o. daje korisniku na korištenje vozilo pod uvjetima odre?enim ovim Ugovorom.

6. Da li trebam provjeriti stanje vozila prije po?etka najma?
Da. Potrebno je provjeriti ukupno stanje vozila zabiljeeno na posebnom dijelu Ugovora predvi?enom u te svrhe, te ako je uo?ena nepravilnost koja nije prethodno obiljeena molimo da istu prijavite djelatniku Alanisa d.o.o.

 


 

ZA VRIJEME NAJMA

1. Postoje li ograni?enja što se ti?e pre?enih kilometara?
Ne. Ne postoji ograni?enje pre?enih kilometara.

2. Mogu li vozilom prelaziti dravnu granicu?
Vonja van granica BiH je dozvoljena samo uz izri?itu saglasnost Alanis d.o.o.

3. Šta ako se dogodi mehani?ki kvar ili saobra?ajna nezgoda?
Alanis deurna sluba prua podršku u svakom trenutku. Brojevi telefona su navedeni prilikom iznajmljivanju vozila. Za vrijeme trajanja najma u slu?aju nezgode ili kvara kontaktirajte deurni telefon Alanis d.o.o. Ne zaboravite nazvati policiju u slu?aju saobra?ajne nezgode na broj 122.

 


 

PRI VRA?ANJU VOZILA

1. Šta ako kasnim s vra?anjem vozila?
Toleriraju se kašnjenja do jednog sata. Za dua kašnjenja napla?uju se dodatni troškovi po vae?em cjenovniku Alanis d.o.o.

2. Da li trebam vratiti pun spremnik goriva?
Da. Ukoliko niste bili u mogu?nosti obaviti punjenje spremnika obra?unati ?e se troškovi punjenja po vae?em cjenoviku Alanis d.o.o.

3. Mogu li produiti najam vozila?
Produenje najma vozila mogu?e je u trenutku vra?anja vozila ili za vrijeme trajanja najma u dogovoru sa djelatnikom Alanis d.o.o.

4. Da li trebam provjeriti stanje prije povrata vozila?
Da. Pregled vozila ?ete izvršiti zajedno sa djelatnikom Alanis d.o.o., te prijaviti uo?ena novonastala ošte?enja.